DUMS heeft een Vertrouwenspersoon aangesteld.

Ongewenst gedrag

1. Bij De Utrechtse Muziekschool (DUMS) gaan de docenten en cursisten met respect voor de persoonlijke waardigheid en integriteit met elkaar om. Ongewenst gedrag willen we voorkomen en bestrijden. Ongewenst gedrag is ieder gedrag dat wordt ervaren als ongewenste aandacht, tot uitdrukking komend in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijke als onopzettelijk kan zijn. Hierbij valt te denken aan seksueel getinte aandacht, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten.

2. Docenten, medewerkers en cursisten die geconfronteerd worden met gedrag dat zij als ongewenst ervaren, kunnen zich voor opvang, bemiddeling en advies wenden tot de Vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is laagdrempelig, heeft geheimhoudingsplicht en doet niets zonder toestemming van degene die een beroep op haar doet.

De taken van de Vertrouwenspersoon zijn de volgende:
• Eerste opvang van de melder, inclusief desgewenst doorverwijzing naar professionele hulpverleners
• Desgewenst bemiddeling of advisering met als doel om gezamenlijk een oplossing te vinden
• Desgewenst ondersteuning van de melder bij het indienen van een klacht of het doen van een aangifte
• Bieden van nazorg

De vertrouwenspersoon kan worden bereikt via e-mail.

Klachten worden behandeld door de Centrale Klachtencommissie voor de Kunsteducatie bestaande uit het hoofd bedrijfsmaatschappelijk werk van Arbonet (voorzitter), een jurist en een deskundige uit de sector, eventueel aangevuld met een orthopedagoog. De klachtencommissie hoort betrokkenen, doet een uitspraak en brengt advies uit aan het bestuur/ de zakelijk leider omtrent maatregelen. De instelling van een klachtencommissie is in de CAO Kunsteducatie (CAO KE) geregeld. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de brancheorganisatie Cultuurconnectie: tel: 030-2303740 of mail: info@cultuurconnectie.nl